Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 110 001 110×110 80X80X38 230V-50/60H 34 43
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 160 001 160×160 120X120X38 230V-50/60H 130 163
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 210 001 210×210 120X120X38 230V-50/60H 130 163
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 260 001 260X260 120X120X38 230V-50/60H 130 163
Sipariş Kodu Menfezler Fan Tipi Besleme Filitreli m3/h Filitresiz m3/h
V01 260 002 260×260 170X150X55 230V-50/60Hz 285 350
V01 260 003 260×260 172X150X51 230V-50/60Hz 288 361
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 260 004 260X260 225X225x80 230V-50/60H 755 944
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 325 001 325×325 220×60 230V-50/60H 520 650
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 325 002 325×325 280x280x80 230V-50/60H 1533 1917
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 110 002 110×110 80X80X25 110V-50/60Hz 25 36
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 160 002 160×160 120X120X38 110V-50/60Hz 130 163
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 260 005 260×260 172X150X51 110V-50/60Hz 288 361
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 260 006 260×260 170X150X55 110V-50/60Hz 282 353
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 260 010 260×260 225X225X80 110V-50/60Hz 800 1.020
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 110 003 110×110 80X80X25 24V DC 55 69
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 160 003 110×110 80X80X25 24V DC 55 69
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 260 007 260×260 120X120X38 24V DC 132 166
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 260 008 260×260 172X150X51 24V DC 288 361
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 325 004 325×325 280X280X80 24V DC 900 1.250
Sipariş Kodu Menfez Fan Tipi Beslenme Filtreli m3/h Filtresiz m3/h
V01 260 009 260×260 225x225x80 24V DC 800 1.020