KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ


1–VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) kapsamında Çetinkaya Pano Saç Tablo ve Plastiksan. Tic . A.Ş. ’nin (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) bina ve eklentilerinde kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kameranın görüş açısına giren kişilerin görüntüleri ile Şirket binasına araç ile giriş yapan kişilerin araç plaka verisini kapsamaktadır.

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve şirkete ait bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirkette çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ile korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca yine yukarıda açıklanan amaçlarla idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak yetkili kamu, kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

5- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, Şirket bina ve eklentilerinde yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Kamera izleme faaliyetleri, Şirket’in güvenlik politikasının bir parçası olarak yürütülmektedir. Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında veri sorumlusunun meşru menfaati sebebi ile işlenmektedir.

6- SAKLANMA SÜRESİ

Kamera kayıtları Şirket tarafından 28 gün saklanmakta olup, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için belirttiğimiz saklama süresi dolduğunda imha edilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri;

      1-) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

      2-) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      3-) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      4-) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      5-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

      6-) KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

      7-) (5) ve (6) numaralı bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      8 -) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      9-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  • VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Kapalı devre kamera sistemine ilişkin kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusu sıfatıyla şirketimize başvurmak zorundadır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu çerçevede Şirketimize başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde kimlik ve adres bilgilerini ekleyerek;

  • Selehaddin Eyyübi Mahallesi Piri Reis Cadde No: 6/1 Esenyurt/İstanbul” adresimize bizzat yazılı ve ıslak imzalı olarak teslim etmek suretiyle veya Noter aracılığı ile göndermek suretiyle,
  • ik@cetinkayapano.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalamak suretiyle yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.