MÜŞTERİ/ÜRÜN ALICISI AYDINLATMA METNİ

 • VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

Çetinkaya Pano Saç Tablo ve Plastiksan. Tic . A.Ş. (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Müşteri (Ürün Alıcısı), Müşteri Çalışanları/Yetkilileri tarafından paylaşılmış olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Şirket ile yapmış olduğunuz satış sözleşmesi kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır:

 • Kimlik (Ad Soyad, İmza)
 • İletişim (Telefon)
 • Müşteri İşlem (Fatura, Çek Senet Bilgileri)
 • Hukuki İşlem (Dava Dosyaları)

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Bu amaçlar;

 1. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 2. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 3. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi oluşmaktadır.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirket tarafından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. maddesine uygun olmak suretiyle üçüncü kişi, kurumlara ve yurtdışına aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar Şirket’in; tedarikçileri (yetkilileri ve çalışanları),  şirket ortakları, bağlı ortaklıklar ve şirket iştirakleri hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak taraflar arası ürün satış sözleşmesinin akdedilmesi yolu ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgiler ile toplanmaktadır.

6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ ve İMHASI

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, mevzuat uyarınca uyulması gereken yasal süreler boyunca saklanmaktadır. Saklanma sürelerinin bitimini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen usullere göre imha edilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri;

      1-) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

      2-) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      3-) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      4-) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      5-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

      6-) KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

      7-) (5) ve (6) numaralı bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      8 -) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      9-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Müşteri/Ürün Alıcılarımız ilgili kişi olarak, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusu sıfatıyla şirketimize başvurmak zorundadır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu çerçevede Şirketimize başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde kimlik ve adres bilgilerini ekleyerek;

 • Selehaddin Eyyübi Mahallesi Piri Reis Cadde No: 6/1 Esenyurt/İstanbul” adresimize bizzat yazılı ve ıslak imzalı olarak teslim etmek suretiyle veya Noter aracılığı ile göndermek suretiyle,
 • ik@cetinkayapano.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalamak suretiyle yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.