This application form has been prepared to determine your relationship with our Company and to respond to your application in the right time. Our company reserves the right to request additional documents (Identity Card, etc.). Our company does not accept any liability for requests originating from unauthorized applications.
CLARIFICATION TEXT ON THE PROCESSING OF PERSONAL GIVEN

Çetinkaya Pano Saç Tablo ve Plas. Singing. Tic. A.S. Your privacy is respected and your data security is important. In this context, this text has been prepared in order to inform and enlighten you within the scope of the Personal Data Protection Law (Law) numbered 6698 and other relevant legislation.

Information
Law No. 6698 on the Protection of Personal Data was accepted on 24 March 2016 and entered into force after being published in the Official Gazette on April 7, 2016. However, according to the Article 32 of the Law titled Enforcement, this Law; Articles 8,9,11,13,14, 15,16,17 and 18 have become effective as of October 7, 2016.

Law; It has been adopted in order to protect the fundamental rights and freedoms of individuals, especially the privacy of private life, in the processing of personal data, and to regulate the obligations and procedures and principles to be followed by natural and legal persons who process personal data. Therefore, with this text, it is explained in order to fulfill the disclosure obligation arising from the Law and "Personal Data Protection and Personal Data Sharing Permit" is presented to the information and examination of visitors.

Processing of Your Personal Data

By processing your personal data, obtaining, recording, storing, preserving, changing, reorganizing, disclosing, transferring, taking over, making your personal data fully or partially automatic or non-automatic, provided that it is part of any data recording system, It is meant all kinds of operations performed on data such as classification or prevention of use.

Why We Process Your Data

Carrying out the necessary operational activities within the company to ensure that your personal data, products and services offered by our company can be offered to you, to recommend products and services suitable for your consumption and purchasing motivation to our customers, with the relevant business unit and business partners, the human resources management is real Ensuring the rights of individuals, taking the necessary steps in terms of making, implementing and realizing commercial decisions by our Company, ensuring the legal security of the real persons with whom we have a business relationship and our Company arising from these relations, and for similar purposes including but not limited to Articles 5 and 6 of the Law.

Your Personal Data may be processed by the company in the capacity of Data Controller without your explicit consent in the following cases:

It is compulsory for the protection of the life or physical integrity of the person who is unable to disclose his consent due to the actual impossibility or whose consent is not legally valid,
Provided that it is directly related to the performance of the contract, it is necessary to process the personal data of the parties to the contract,
It is mandatory to fulfill our legal obligations as a data controller,
It is made public by the person concerned,
Data processing is mandatory for the establishment, use or protection of a right,
Provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the relevant person, the fact that data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller can be used for the purposes stated below, based on any of its conditions.
Your personal data may be processed in accordance with Articles 4, 5 and 6 of the KVKK for the following purposes:

Communicating with you and others as part of the job,
To send you important information about changes in our terms of service, changes to our electronic services and other administrative information,
Provide quality, training and safety improvement (for example, regarding recorded or tracked phone calls to our contact numbers),
Solving complaints and processing data access or correction requests,
To comply with applicable laws and regulatory obligations (including those outside your country of residence), to comply with the legal process, including anti-money laundering and anti-terrorism laws, and to respond to requests from authorities and governmental authorities (including those outside your country of residence),
Managing our infrastructure and business operations and complying with internal policies and procedures, including those linked to auditing, finance and accounting, invoicing and collections, computing systems, data and website hosting, business continuity and records, document and print management,
Determining and defending legal rights; To protect our activities or the activities of our business partners, our rights, our privacy, our security or our property and / or your or others' assets and to implement available remedies or to limit our loss,
Conducting market research and analysis, including satisfaction surveys,
Bu başvuru formu, Şirketimiz ile ilişkinizi tespit ederek başvurunuza doğru süresinde cevap verilmesi için tanzim edilmiştir. Şirketimiz ek evrak (Nüfus Cüzdanı, vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı Şirketimiz mesuliyet kabul etmemektedir.
KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Çetinkaya Pano Saç Tablo ve Plas. San. Tic. A.Ş. tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8,9,11,13,14, 15,16,17 VE 18.maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmek üzere açıklanmakta ve “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz


Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirket tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.
Kişisel verileriniz KVKK.’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca şu amaçlarla işlenebilecektir:

İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak,
Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili),
Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,
Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,
Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Çetinkaya Pano Saç Tablo ve Plas. San. Tic. A.Ş.’nin Selahattin Eyyübi Mahallesi Piri Reis Caddesi No:6 Kıraç/İstanbul adresine bizzat başvurarak, info@cetinkayapano.com kayıtlı elektronik posta adresleri üzerinden veya taleplerinizi konu alan dilekçeleri noter onaylı posta yoluyla Çetinkaya Pano’ya iletebilirsiniz.